Athens City Greece Guide

HOTELS in Athens

PIRAEUS THEOXENIA   5 STAR

PIRAEUS THEOXENIA
KARAOLI & 23, DIMITRIOU STR., PIRAEUS
18531, PIRAEUS
Tel.: 30 210 4112550,
Fax: 30 210 4125565
email: 
Visit the Web at:
 

View Larger Map